محقق حوزه کسب و کار و منابع انسانی

مدرس کارآفرینی و کسب و کار

مشاور کسب و کار و منابع انسانی