مدیریت دانش: ابزاری برای کسب مزیت رقابتی

مزيتهاي رقابتي براي سازمان در هر زمان دردسترس نيست. دانش سازماني كه يكي از مـــــزيتهاي رقابتي سازمان است بايد به روز، حفاظت و نگهداري شود. نگهداري اطلاعات، اسناد و تجارب، نيازمند مديريت است.